Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Android Universal Image Loader

Gdy rozpoczynałem przygodę z platformą Android nie spodziewałem się, że pobranie i wyświetlenie obrazka będzie w jakiś sposób bardziej skomplikowane. Okazało się, że bez użycia dodatkowych bibliotek nie jest to sztuka łatwa (jak dla początkującej osoby). Z pomocą przyszła biblioteka Android-Universal-Image-Loader, którą z powodzeniem wykorzystuje w kilku projektach. Poniższy artykuł dotyczy wersji v1.9.2.

Instalacja

Najprostszym sposobem jest sciągnięcie biblioteki w postaci pliku jar i umieszczenie go w katalogu libs naszego projektu. Wymagane również będzie zdefiniowanie dodakowych uprawnień w pliku AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Zalecene jest umieszczenie konfiguracji ImageLoader’a w klasie Application w ten sposób będziemy mieli pewność, że biblioteka zostanie skonfigurowana tylko raz i dostępna będzie w całym naszym projekcie. Do tego niezbędne będzie umieszczenie atrybutu android:name="pl.kitek.MojaAplikacja" w manifeście:

<application android:name="pl.kitek.MojaAplikacja">...</application>

Oczywiście musimy stworzyć tak podaną klasę i umieścić ją we wskazanym pakiecie:

import android.app.Application;
import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoader;
import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoaderConfiguration;

public class MojaAplikacja extends Application {

	@Override
	public void onCreate() {
		super.onCreate();
		
		// Domyślna konfiguracja ImageLoader'a
		ImageLoaderConfiguration config = new ImageLoaderConfiguration
			.Builder(getApplicationContext())
			.build();

		ImageLoader.getInstance().init(config);
	}
}

Od tego momentu biblioteka jest gotowa do użycia. Będzie działać na domyślnych ustawieniach, które możemy modyfikować.

Wyświetlanie obrazków

Dopuszczalne jest stosowanie następujących typów adresów:

String url = "http://kitek.pl/public/uploads/2014/05/flux.jpg";
String url = "file:///mnt/sdcard/obrazek.png";
String url = "content://media/external/audio/albumart/13";
String url = "assets://obrazek.png";

Dostępnych jest kilka sposobów załadowania i wyświetlenia obrazka. Sposób pierwszy:

/res/layout/activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <ImageView
    android:id="@+id/obrazek"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:contentDescription="@string/app_name" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java

public class MainActivity extends Activity {
	
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);

		String url = "http://kitek.pl/public/uploads/2014/05/flux.jpg";
		ImageView obrazek = (ImageView) findViewById(R.id.obrazek);
		
		ImageLoader.getInstance().displayImage(url, obrazek);
	}
}

Drugi sposób wykorzystuje SimpleImageLoadingListener i wymaga własnej obłsugi Bitmap:

ImageLoader.getInstance().loadImage(url, new SimpleImageLoadingListener() {
	@Override
	public void onLoadingStarted(String uri, View view) {
		Log.d("Loader", "Loading Started");
	}

	@Override
	public void onLoadingComplete(String uri, View view, Bitmap loadedImage) {
		Log.d("Loader", "Loading Complete");
		if (null != loadedImage && null != obrazek) {
			obrazek.setImageBitmap(loadedImage);
		}
	}

	@Override
	public void onLoadingCancelled(String uri, View view) {
		Log.d("Loader", "Loading Cancelled");
	}

	@Override
	public void onLoadingFailed(String uri, View view, FailReason failReason) {
		Log.d("Loader", "Loading Failed");
	}
});

Konfiguracja

Biblioteka posiada bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne. Ustawienia podzielone zostały na dwie kategorie: DisplayImageOptions i ImageLoaderConfiguration. Konfiguracja biblioteki powinna zostać zrealizowana w klasie Application. Poniżej przedstawiono tylko wybrane opcje (większość dostępna jest na stronie autora).

DisplayImageOptions displayOptions = new DisplayImageOptions.Builder()
	// Umożliwia wyświetlenie "zaślepek" na czas: 
	// ładowania, braku Uri lub błędu załadowania docelowego obrazka
	.showImageOnLoading(R.drawable.ic_stub)
	.showImageForEmptyUri(R.drawable.ic_empty)
	.showImageOnFail(R.drawable.ic_error)

	// Zezwala na korzystanie z buforów
	.cacheInMemory(true)
	.cacheOnDisc(true)

	.build();
ImageLoaderConfiguration config = new ImageLoaderConfiguration.Builder(context)
	// Określa kolejność ładowania kolejnych obrazków
	.tasksProcessingOrder(QueueProcessingType.FIFO)
	// Blokuje ładowanie do pamięci tego samego obrazka w kilku wymiarach
	.denyCacheImageMultipleSizesInMemory()
	
	// Strategia buforowania obrazków w pamięci.
	.memoryCache(new LruMemoryCache(2 * 1024 * 1024))
	// Maksymalny rozmiar bufora (2 MB)
	.memoryCacheSize(2 * 1024 * 1024)
	// Maksymalny rozmiar bufora (13% dostępnej pamięci)
	.memoryCacheSizePercentage(13)
	
	// Strategia buforowania obrazków w systemie plików.
	.discCache(new UnlimitedDiscCache(cacheDir))
	// Maksymalny rozmiar plików (50 MB)
	.discCacheSize(50 * 1024 * 1024)
	// Maksymalna liczba plików (100)
	.discCacheFileCount(100)

	// Ustawia domyślne ustawienia wyświetlania (patrz DisplayImageOptions)
	.defaultDisplayImageOptions(displayOptions)

	.build();

Dostępnych jest kilka gotowych implementacji dla memoryCache(..):

 • LruMemoryCache w pierwszej kolejności usunięte z bufora zostną najdawniej wykorzystane bitmapy.
 • UsingFreqLimitedMemoryCache bufor zostanie czyszczony począwszy od najrzadziej używanych obrazków
 • FIFOLimitedMemoryCache wykorzystuje kolejkę FIFO przy usuwaniu bitmap z bufora.
 • LargestLimitedMemoryCache usuwanie zaczyna się od największych obrazków.
 • WeakMemoryCache wykorzystuje słabe referencje do przechowywania bitmap.

Strategie bufora dyskowego diskCache(..):

 • UnlimitedDiscCache brak ograniczeń dla plików bufora, jest to najszybszy mechanizm (domyślnie).
 • LruDiskCache umożliwia wprowadzenie ograniczenia rozmiaru lub/i maksymalnej liczby plików. W pierwszej kolejności usunięte zostną najdawniej wykorzystane pliki.
 • LimitedAgeDiscCache umożliwia wprowadzenie ograniczenia czasowego po jego przekroczeniu plik zostatnie usunięty.

Dodatkowe informacje

Buforowanie domyślnie jest wyłączone. Należy o tym pamiętać przy konfiguracji biblioteki. W celu minimalizacji wystąpień wyjątka OutOfMemoryError warto zastosować poniższe ustawienia:

 • Zmniejszenie wartości .threadPoolSize(..).
 • Użycie .bitmapConfig(Bitmap.Config.RGB_565) jeżeli nie wykorzystujemy przeźroczystości PNG.
 • Wykorzystanie .memoryCache(new WeakMemoryCache()) lub całkowite wyłączenie buforowania w pamięci .cacheInMemory(false).
 • Wybranie trybu .imageScaleType(ImageScaleType.IN_SAMPLE_INT).
 • Przy korzystaniu z ViewPager’a warto ustawić minimalną wartość .setOffscreenPageLimit(1).

Jeżeli w projekcie potrzebujemy kilka wersji ImageLoader’a (o różnych konfiguracjach: duże zdjęcia, miniaturki, itd.) możemy rozszerzyć klasę ImageLoader:

import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoader;

public class BigPhotosLoader extends ImageLoader {

	private volatile static BigPhotosLoader instance;

	/** Returns singletone class instance */
	public static BigPhotosLoader getInstance() {
		if (instance == null) {
			synchronized (ImageLoader.class) {
				if (instance == null) {
					instance = new BigPhotosLoader();
				}
			}
		}
		return instance;
	}
}